ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad obdržel 2. listopadu 2021 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Tazatel požadoval poskytnutí informací týkajících se znaleckých posudků na ocenění rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 2,1 GHz a 28 GHz.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona byla žadateli v zákonné lhůtě poskytnuta část požadovaných informací dopisem 17. ledna 2022, na další část bylo vydáno rozhodnutí o neposkytnutí informace.

 čj. ČTÚ-49 051/2021-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top