ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel elektronicky dne 25. listopadu 2015 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

V žádosti byl Úřad požádán o poskytnutí kopie vyjádření Evropské komise ve správném (úplném) znění k implementaci druhé směrnice Evropského parlamentu a Rady (č. 2002/39/ES ze dne 10. června, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otevření poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži) do zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to do datové schránky dne 7. prosince 2015.

čj. ČTÚ-70 876/2015-20/II. vyř.

sekce regulace

Top