ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 7. 3. 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatelka se domáhala poskytnutí informací vztahujících se k jejímu podání ze dne
11. 2. 2021, a to konkrétně informace, zda bylo v souvislosti s šetřenou věcí vydáno rozhodnutí I. stupně, a pokud ano, pak poskytnutí tohoto rozhodnutí, zda byl proti tomuto rozhodnutí podán rozklad, a pokud ano, pak poskytnutí podaného rozkladu, a poskytnutí rozhodnutí o rozkladu.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadatelce poskytnuta anonymizovaná kopie vydaného prvostupňového rozhodnutí, a anonymizovaná kopie rozkladu směřujícího proti tomuto rozhodnutí. Současně byla žadatelce sdělena informace, že vzhledem k podanému rozkladu prvostupňové rozhodnutí nenabylo právní moci, a rozhodnutí o rozkladu nebylo Úřadem k dnešnímu dni vydáno.

Žádost byla vyřízena datovou zprávou ze dne 18. 3. 2022.
 

č.j. ČTÚ-11 412/2022-637
 

Český telekomunikační úřad

odbor pro jihomoravskou oblast
 

Soubory ke stažení
Top