ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „Úřad“) byla dne 5. listopadu 2015 doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požádal o poskytnutí informací stran existence „metodiky, jak pohlížet na komunitní (neziskové, nevýdělečné) sítě elektronických komunikací provozované spolky (bývalými občanskými sdruženími)“.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad žadateli v zákonné lhůtě poskytnul požadované informace, a to zasláním do datové schránky dne 16. listopadu 2015.

čj. ČTÚ-76 870/2015-610

odbor regulace

komunikačních činností a poštovních služeb

Top