ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 4. listopadu 2021 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žádost se týkala poskytování příspěvku zaměstnancům Úřadu na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění uzavřené se společností Generali Česká pojišťovna a.s. jako pojistitelem.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to dopisem ze dne 9. listopadu 2021.

                                                                                              čj. ČTÚ-49 907/2021-601
                                                                                        odbor personální

Soubory ke stažení
Top