ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad obdržel dne 10. dubna 2019 elektronické podání, jehož předmětem byla žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). Žadatel požadoval sdělení, zda Česká pošta coby držitelka poštovní licence předložila ČTÚ ověřené výsledky oddělené evidence nákladů a výnosů za poslední 3 roky, tj. jednotlivě za roky 2015, 2016 a 2017 ve struktuře vyžadované vyhláškou č. 465/2012 Sb., o vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence, v platném znění, tj. prostřednictvím výkazů uvedených v příloze k této vyhlášce. Žadatel dále požadoval zaslání kopií těchto ověřených výsledků oddělené evidence nákladů a výnosů.

Dne 25. dubna 2019, v zákonné lhůtě, ČTÚ zaslal žadateli sdělení o poskytnutých informacích a zároveň vydal podle § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti čj. ČTÚ-14 362/2019-611. ČTÚ rozhodl, že žádost o poskytnutí informace se částečně odmítá, a to u kopií ověřených výsledků oddělené evidence nákladů a výnosů za roky 2015, 2016 a 2017, které jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona o svobodnémpřístuu k informacím nebyly žadateli poskytnuty.

čj. ČTÚ-14 362/2019-611
odbor ekonomické regulace

Soubory ke stažení
Top