ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel elektronicky dne 9. března 2019 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

V žádosti byl ČTÚ požádán o poskytnutí informací týkajících se počtu a vzdělání osob ČTÚ, podílejících se na vyřizování žádostí o náhrady škody a nemajetkové újmy podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a na vyřizování regresních úhrad. Ve vztahu ke vzdělání těchto osob požadujete konkrétně informace, zda mají ukončené vzdělání (magisterské, bakalářské) v oboru právo.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty, a to e-mailem ze dne 22. března 2019, následující požadované informace.

Na vyřizování požadavků na náhradu škody nebo nemajetkové újmy uplatněných podle § 14 zákona č. 82/1998 Sb. vůči České republice – ČTÚ se aktuálně podílí celkem 5 zaměstnanců ČTÚ, kteří v rámci za tím účelem zřízeného kolegiálního orgánu (komise) připravují doporučení, resp. návrh vyřízení takových žádostí, které je následně schváleno předsedou Rady ČTÚ. Čtyři z těchto pěti zaměstnanců ČTÚ mají ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo. Předseda Rady ČTÚ má rovněž ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo.

Na tvorbě doporučení postupu v případě regresních úhrad ve smyslu § 16 a násl. zákona č. 82/1998 Sb. se aktuálně podílí v rámci za tím účelem zřízeného kolegiálního orgánu (komise) 5 zaměstnanců. Čtyři z těchto pěti zaměstnanců ČTÚ mají ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo. Na základě doporučení těchto zaměstnanců ve věci regresní úhrady přijímá předseda Rady ČTÚ rozhodnutí. Předseda Rady ČTÚ má, jak vyplývá již z výše uvedeného, ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo.

čj. ČTÚ-11 161/2019-606
odbor legislativní a právní

Top