ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 22. května 2018 žádost, ve které žadatel žádá o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně požaduje tyto informace: jaká certifikovaná zařízení používají zaměstnanci ČTÚ ke změření vysílacích výkonů bezdrátových zařízení v pásmu 2,4 a 5 GHz, jakým způsobem jsou zaměstnanci ČTÚ školeni na bezpečnost práce ve výškách a zda každý zaměstnanec provádějící kontrolu má své vlastní vybavení pro zajištění bezpečného výkonu své práce a jakým způsobem ČTÚ dohlíží na dodržování zásad práce ve výškách (používání jistících prvků apod.). Současně žadatel požaduje informaci, na jakém základě byla vypočítána výše pokuty č.j. ČTÚ-58 497/2017-635 a k jakým aspektům bylo při udělení pokuty přihlíženo.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to sdělením ze dne 4. 6. 2018 zaslaným téhož dne spolu s anonymizovanou podobou rozhodnutí č.j. ČTÚ-58 497/2017-635/II. vyř. - UrL do datové schránky žadatele.

čj. ČTÚ-30 982/2018-635
odbor pro severočeskou oblast

Soubory ke stažení
Top