ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 30. dubna 2018 žádost, ve které žadatel žádá o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně požaduje informace o počtu kontrol provedených ČTÚ, odborem pro severočeskou oblast, v letech 2016 až 2018, o počtu zjištěných nedostatků a konkrétně o počtu zjištěných nedostatků dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o počtu osob, jimž byla uložena pokuta za přestupek dle kontrolního řádu, o celkové částce pokut a průměrné výši pokut za přestupek dle kontrolního řádu. Současně žadatel požaduje informaci, na jakém základě byla vypočítána výše pokuty č.j. ČTÚ-113/2017-635 a k jakým aspektům bylo při udělení pokuty přihlíženo.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to sdělením ze dne 4. 5. 2018 zaslaným téhož dne do datové schránky žadatele.

čj. ČTÚ-26 551/2018-635
odbor pro severočeskou oblast

Soubory ke stažení
Top