ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen "ČTÚ") obdržel dne 9. října 2017 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V žádosti byl ČTÚ požádán o poskytnutí informací týkajících se nutnosti uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k části dotčené nemovitosti.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to dopisem ze dne 20. října 2017.

                                                                                                 čj. ČTÚ-62 252/2017-620
odbor kontroly a ochrany spotřebitele

Soubory ke stažení
Top