ZVEŘEJNĚNÍ informace, poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační Úřad (dále jen Úřad“) obdržel dne 21. 12. 2015 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací o platech a odměnách „nejvýše postavených úředníků“ za rok 2014, včetně uvedení jména a příjmení každé osoby, pracovního zařazení, skutečně vyplaceného platu za rok 2014 včetně počtu měsíců, za které byl vyplacen, a skutečně vyplacené odměny za rok 2014, vyjma členů Rady, u nichž je informace zveřejněna prostřednictvím Otevřených dat. Žadatel požadoval totožnou informaci, která byla poskytnuta jinému žadateli pod čj. ČTÚ-35 248/2015-601.

Žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu a informace poskytnuty v požadované formě.

čj. ČTÚ-81/2016-601
odbor personální

Top