Žádost o zasílání podnětů a návrhů k analýzám relevantních trhů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) vydal Opatření obecné povahy č. OOP/1/07.2005-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly, a zahájil přípravné práce pro analýzy relevantních trhů.

Úřad tímto žádá všechny zainteresované strany k zaslání podnětů a návrhů směřujících ke kvalitnějšímu zpracování analýz.
Tyto podněty a návrhy budou využity Úřadem pro zpracování analýzy daného relevantního trhu, nejsou však konzultacemi s dotčenými subjekty podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). Úřad si vyhrazuje právo použít podněty a návrhy podle vlastního uvážení a nebude předkladatele informovat o tom, jakým způsobem s jejich podněty a návrhy naložil. Výsledky budou zahrnuty do návrhu analýzy relevantního trhu, která bude předložena ke konzultaci s dotčenými subjekty podle § 130, odst. 1, písm. b) zákona č. 127/2005 Sb.

ČTÚ čj. 30005 /2005-611
odbor ekonomické regulace

Top