Výzva OOP-20-2005

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 34 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2005, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel.

Účelem předkládaného opatření obecné povahy je stanovit technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností telefonních čísel. Úřad je oprávněn a povinen vydat toto opatření podle § 34 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích.

Návrh opatření obecné povahy stanovuje základní technické a organizační podmínky tak, aby byla zabezpečena funkčnost služby přenositelnost telefonního čísla jak v rámci sítí pevných operátorů, tak i v rámci sítí mobilních operátorů. Stanovené podmínky mají také zajistit spolupráci pevných a mobilních provozovatelů navzájem při zajišťování volání na přenesená čísla. Opatření obecné povahy současně stanovuje základní požadavky na řešení společného databázového prostředí, které bude samostatně pro pevné sítě a mobilní sítě zajišťovat informační, koordinační a obslužné funkce při realizaci přenositelnosti telefonních čísel.

Podmínky jsou opatřením upraveny tak, aby byl zajištěn maximální užitek pro účastníky pevných a mobilních operátorů při využití služby přenositelnosti telefonních čísel. Opatření obecné povahy také stanoví základní zásady pro účtování cen mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel, které odpovídají návrhu technických a organizačních podmínek, a současně umožňují vzájemnou konkurenci jednotlivých operátorů.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 3. června 2005. Úřad stanovuje tuto zkrácenou lhůtu pro uplatnění připomínek na základě oprávnění podle § 130 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích a s ohledem na hrozící nebezpečí z prodlení, když je povinností Úřadu podle § 136 odst. 14 zákona o elektronických komunikacích vydat toto opatření obecné povahy do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Úřad současně provádí konzultaci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže podle ustanovení § 130 odst. 3 a k provedení § 34 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích.

ČTÚ č.j. 12836/2005-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3 zde.


Připomínky uplatněné dotčenými a případně určenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 1 písm. a) a b) Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě.

ČAT  doručeno 3. 6. 2005

Oskar Mobil a. s.  doručeno 3. 6. 2005

APVTS  doručeno dne 3. 6. 2005

ČESKÝ TELECOM, a. s.  doručeno dne 3. 6. 2005

Eurotel Praha spol. s r. o.  doručeno dne 3. 6. 2005

Ministerstvo informatiky ČR  doručeno dne 3. 6. 2005

SOS  doručeno dne 3. 6. 2005

T-Mobile Czech Republic a. s. doručeno dne 3. 6. 2005

ZUI doručeno dne 3. 6. 2005

Top