VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty se SAC = 844

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje, k provedení § 31 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), záměr udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty

844 222 333, 844 222 448, 844 222 555, 844 444 555, 844 444 888, 844 555 777,
844 555 999, 844 777 111, 844 777 444, 844 777 555, 844 777 888, 844 777 999,
844 888 111, 844 888 222, 844 888 333, 844 888 444, 844 888 777, 844 999 111,
844 999 666, 844 999 888.

Úřad obdržel žádost o udělení oprávnění k využívání výše uvedených čísel, která jsou čísly zvláštní ekonomické hodnoty ve smyslu § 31 odst. 1 zákona a § 7 vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací.

Podle § 31 odst. 1 zákona je Úřad oprávněn, po konzultaci s dotčenými subjekty podle § 130 a 131 zákona, rozhodnout, že udělení oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty se uskuteční prostřednictvím výběrového řízení.

O dalším postupu při udělení oprávnění k využívání předmětných čísel zvláštní ekonomické hodnoty rozhodne Úřad na základě výsledku veřejné konzultace tohoto záměru.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 10 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta byla v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona zkrácena s ohledem na dodržení lhůty stanovené v § 30 odst. 5 zákona pro rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání čísel.

ČTÚ čj. 87 565/2008-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

V rámci veřejné konzultace neobdržel Úřad žádné připomínky.

Top