VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru neuložit novou povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu:

doplňkové služby, podle § 38 odst. 2 písm. g) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), ke službám připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti a přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě, kterými jsou:

  1. postupné splácení ceny za zřízení připojení k veřejné telefonní síti pro spotřebitele,
  2. bezplatné selektivní zamezení odchozích volání pro účastníka a
  3. bezplatné položkové vyúčtování ceny pro spotřebitele

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 39 odst. 1 Zákona záměr neuložit novou povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu doplňkové služby, podle § 38 odst. 2 písm. g) Zákona, ke službám připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti a přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě.

Připomínky k záměru lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

ČTÚ čj. 28 395/2009-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top