VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru neukládat v rámci univerzální služby povinnost poskytovat doplňkové služby podle § 38 odst. 2 písm. d) Zákona

Český telekomunikační úřad zpracoval k provedení § 39 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) záměr neuložit v rámci univerzální služby povinnost poskytovat v pevném místě doplňkové služby k dílčím službám podle § 38 odst. 2 písm. a) a b) Zákona.

Doplňkovými službami jsou:

1. podrobný rozpis účtů,

2. bezplatné selektivní blokování odchozích volání, textových zpráv nebo multimediálních zpráv, nebo, je-li to technicky proveditelné, jiných podobných aplikací se zvýšenou sazbou,

3. systémy předplatného,

4. postupné splácení ceny za připojení,

5. zvláštní opatření při neplacení účtů,

6. poradenství ohledně sazeb,

7. kontrola nákladů,

8. deaktivace vyúčtování třetích stran.

 

Připomínky k záměru lze v souladu s § 130 odst. 6 Zákona uplatnit ve lhůtě 30 dnů ode dne uveřejnění této výzvy.

 

čj. ČTÚ-20 377/2022-610
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Soubory ke stažení

Přidat připomínku

Je-li formulář s připomínkou podáván v elektronické podobě zasláním na adresu podatelna@ctu.cz, musí být v souladu s ust. čl. 6 odst. 4 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě podepsán uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby. Dále je možné připomínku podat prostřednictvím datové schránky (a9qaats) nebo v listinné podobě v sídle ČTÚ.

Přidat stanovisko/názor

V souladu s ust. čl. 9 odst. 4 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě se stanoviska a názory k návrhu nevypořádávají. ČTÚ k nim však přihlédne v konečném znění opatřeni.

Top