VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru ČTÚ udělit příděl rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,3–455,74 / 461,3–465,74 MHz podle § 20 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) v souladu s § 20 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), provedl přezkoumání, zda nadále trvají důvody omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,3–455,74 / 461,3–465,74 MHz (dále jen „Přezkoumání“), a zda je třeba i nadále toto omezení zachovat.

ČTÚ na základě závěrů Přezkoumání dospěl k závěru, že je třeba omezení počtu práv k využívání uvedených rádiových kmitočtů i nadále zachovat a umožnit tak další využívání dotčených rádiových kmitočtů pro účel, ke kterému jsou přiděleny, s platností minimálně do 7. 2. 2020. Jak ČTÚ rovněž uvedl v závěrech Přezkoumání, vzhledem k důvodům uvedeným v Přezkoumání, zejména vzhledem k navrhované nové právní úpravě, směřující k zajištění principu technologické neutrality a neutrality vůči službám přídělu rádiových kmitočtů podle návrhu nového § 16b zákona (viz návrh „zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací …“, sněmovní tisk 936 – ve znění schválených pozměňovacích návrhů), bude možno dobu, na kterou bude příděl rádiových kmitočtů vydán, a technické podmínky vztahující se k využívání předmětných rádiových kmitočtů, stanovit až v řízení o žádosti o udělení nového přídělu podle § 20 odst. 5 zákona.

ČTÚ podle § 20 odst. 5 zákona zajistil ocenění přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,3–455,74 / 461,3–465,74 MHz soudním znalcem. Soudní znalec stanovil znaleckým posudkem cenu přídělu ve výše uvedeném kmitočtovém úseku ve variantě prodloužení přídělu o 1 rok při zachování dosavadních podmínek využití technologie CDMA na 3 mil. Kč, resp. o 2 roky na 6 mil. Kč, a ve variantě ocenění přídělu v režimu technologické neutrality na 229 mil. Kč pro dobu trvání přídělu 15 let, tj. od 7. 2. 2018 do 7. 2. 2033.

Po provedení konzultace podle § 130 zákona, která zahrne výsledky přezkumu a ocenění přídělu, hodlá ČTÚ držitele dosavadního přídělu v těchto kmitočtových pásmech vyzvat k podání žádosti o udělení nového přídělu. O žádosti ČTÚ rozhodne v souladu s platným zněním zákona bez výběrového řízení podle § 21 zákona. Cena přídělu bude stanovena v souladu s provedeným oceněním.

Připomínky k záměru lze uplatnit v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-65 183/2016-613/X. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuse je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:

Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání došlých připomínek

Vyjádření znalce k připomínkám k ocenění přídělu rádiových kmitočtů

Oznámení o dokončení procesu přezkumu včetně konečného znění závěrů přezkoumání a znaleckého posudku

Konečné závěry přezkumu trvání důvodů pro omezení počtu práv

Soubory ke stažení
Top