VÝZVA k uplatnění připomínek k žádosti o vydání rozhodnutí o změně Přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,3–455,74/461,3–465,74 MHz společnosti O2 Czech Republic a.s.

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel žádost společnosti O2 Czech Republic a.s.  o změnu přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 451,3–455,74/461,3–465,74 MHz vydaného dne 3. prosince 2012 pod čj. ČTÚ‑13 794/2012‑613/VII. vyř. (dále jen „Příděl“).

Příděl je určen pro poskytování služby přístupu k síti internet pomocí celoplošné sítě elektronických komunikací ve standardu CDMA. Vzhledem k tomu, že technologie CDMA je na hranici své technologické a ekonomické životnosti, požaduje společnost O2 Czech Republic a.s. změnu Přídělu spočívající v umožnění technologické neutrality využívání rádiových kmitočtů.

V souladu s § 22a odst. 1 a § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje Úřad před vydáním rozhodnutí předsedy Rady Úřadu v dané věci veřejnou konzultaci.

Připomínky lze uplatnit do 1 měsíce od zveřejnění výzvy, tedy nejpozději do 19. září 2016.

čj. ČTÚ-80 886/2016-613
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuse je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:

Výsledky veřejné konzultace vč. vypořádání připomínek

Soubory ke stažení
Top