VÝZVA k uplatnění připomínek k výsledkům průzkumu penetrace infrastruktury pro poskytování služeb vysokorychlostního přístupu k internetu (2. kolo veřejné konzultace)

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zahajuje druhé kolo veřejné konzultace výsledků průzkumu penetrace infrastruktury pro poskytování služeb vysokorychlostního přístupu k internetu (dále jen „Průzkum“), který provedl ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“).

První kolo veřejné konzultace bylo zahájeno dne 5. prosince 2013 za účelem transparentního informování veřejnosti o získaných datech z Průzkumu, ověření správnosti předkládaných dat, jejich doplnění a získání zpětné vazby k metodice interpretace získaných dat.

Ve vazbě na obdržené připomínky a vyhodnocení zkušeností s notifikačním procesem v ostatních členských státech a dále v reakci na přístup Evropské komise Úřad znovu zvážil svůj postup při určování zabarvení jednotlivých částí území. Úřad se s vědomím potřeby notifikovat připravovaný program podpory rozhodl k úpravě interpretace získaných dat ve vztahu ke kritériím sloužících k určení barevného charakteru území. Nově určí charakter území v barevném znázornění existence disponibilní přípojky (včetně výhledu na 3 roky) bez ohledu na rozsah pokrytí domácností. Takováto změna hodnotícího kritéria podle názoru Úřadu zajišťuje jednoznačný soulad s požadavky Evropské komise, odpovídá nejvíce využívané praxi v ostatních členských státech Evropské unie a zajistí mimo jiné maximální míru ochrany soukromých investic v mapovaných oblastech.

Do veřejné konzultace je předkládán dokument Vypořádání připomínek z veřejné konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury pro stanovení podmínek programu na podporu projektů zaměřených na budování přístupových sítí nové generace, podmínek jeho správy a financování z prosince 2013 a návrh dokumentu pro další kolo veřejné konzultace. Součástí veřejné konzultace je také upravená indikativní mapa tzv. bílých, šedých a černých míst (a oblastí bez domácností) napříč celou ČR a podrobnější zobrazení v rozdělení dle jednotlivých krajů s barevným označením základních sídelních jednotek (viz geografické členění Průzkumu v konzultačním dokumentu) a tabulka s barevným označením všech základních sídelních jednotek a agregovanými získanými informacemi o počtu disponibilních přípojek pro jednotlivé kraje.

Cílem druhého kola veřejné konzultace je případné další upřesnění či doplnění dat o předmětné infrastruktuře, jakožto i verifikace výsledků zde předložených. V této souvislosti Úřad vyzývá zejména ty subjekty, které v prvním kole veřejné konzultace komentovaly rozpor mezi předkládanými daty a reálnou situací, aby předložily konkrétní připomínky, na jejichž základě by mohl Úřad přistoupit k případné opravě konzultovaných údajů.

Úřad a MPO promítnou získaná vyjádření a připomínky do konečných výsledků Průzkumu a učiněných závěrů tak, aby byla pro potřeby dokončení Programu a současně i operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) k dispozici věrohodná data. Ta budou následně sloužit pro indikativní vymezení cílových oblastí.

Termín pro odevzdání připomínek či podání podnětů je stanoven na 14. května 2014. Po ukončení veřejné konzultace budou připomínky vypořádány a Úřad zveřejní konečnou verzi dokumentu i jeho příloh.

čj. ČTÚ-18 819/2014-610
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top