VÝZVA k uplatnění připomínek k upravenému návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3,7 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zahajuje konzultaci upraveného návrhu podmínek výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3,7 GHz. V souladu s § 21 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), Úřad již dříve připravil návrh konkrétního textu vyhlášení výběrového řízení na uvedené kmitočty, který opakovaně předložil do veřejné konzultace. V návaznosti na závěry veřejné konzultace, která se uskutečnila v průběhu března tohoto roku, Úřad provedl úpravy textu Vyhlášení výběrového řízení a rovněž, tak jak avizoval v rámci minulých konzultací, zajistil aktualizaci hodnoty vyvolávací ceny jednotlivých kmitočtových bloků. Na základě nového srovnání (benchmark) minimálních cen ze zahraničních aukcí k udělení rádiových kmitočtů v pásmech 3,4–3,8 GHz Úřad zvýšil minimální ceny aukčních bloků pro připravované výběrové řízení.

Vzhledem ke skutečnosti, že pásmo 3,7 GHz, jako součást úseku 3400–3800 MHz, bylo identifikováno jako jedno z kmitočtových pásem určených v Evropě pro implementaci mobilních technologií a služeb 5G s jistou prioritou, a Úřad obdržel v tomto smyslu i některé připomínky ze strany potenciálních zájemců o účast v připravovaném výběrovém řízení, Úřad rovněž posuzoval, zda nastavené podmínky výběrového řízení nejsou v rozporu s uvedeným záměrem.

Ačkoliv Úřad shledal, že z hlediska dosavadních poznatků o předpokládaném využití předmětného kmitočtového pásma pro technologie a služby 5G není důvod k změnám stanovených podmínek1, rozhodl se Úřad, s přihlédnutím k výše uvedeným okolnostem a době, která uplynula od předchozí konzultace návrhu Vyhlášení výběrového řízení, o předložení aktuální verze podmínek připravovaného výběrového řízení k nové veřejné konzultaci dle § 130 Zákona. V zájmu maximální transparentnosti celého procesu je k připomínkám opět předložen ucelený návrh textu Vyhlášení.

Úřad závěrem připomíná, že předkládaná verze návrhu Vyhlášení zohledňuje vypořádání připomínek předložených v přechozí veřejné konzultaci zahájené dne 2. března 2016. Úřad deklaruje, že považuje vypořádání připomínek doručných v rámci předchozí konzultaci za nadále platné. Proto žádá subjekty, které se zúčastnily již předchozí veřejné konzultace, aby viditelně označily (i) připomínky, které již podaly v rámci minulé veřejné konzultace a na kterých trvají a (ii) připomínky, které jsou nové a vyplývají z okolností, které nastaly po uplynutí lhůty pro podávání připomínek v rámci poslední veřejné konzultace.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění, tedy do 11. prosince 2016. Úřad vyzývá dotčené subjekty, aby v rámci veřejné konzultace uplatnily veškeré případné připomínky k navrhovaným podmínkám výběrového řízení, protože po vyhlášení výběrového řízení nemá již Úřad možnost podmínky výběrového řízení měnit, a tudíž nemůže k dodatečně doručeným připomínkám přihlížet.

čj. ČTÚ-103 372/2016-613
odbor správy kmitočtového spektra

1 Harmonizované technické podmínky využívání pásma stanovené částí plánu využití rádiového spektra č. PV‑P/7/06.2015-4 pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz jsou technologicky neutrální, založené na spektrální masce hran bloku, jejíž potenciální úpravy jsou shledávány nepodstatnými. Velikost provozního kanálu není omezena, prostor pro potenciální vytváření kanálů větších šířek poskytují instituty sdílení spektra a flexibilního nakládání s právy k užití spektra.
Diskuse je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:

Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání došlých připomínek

Soubory ke stažení

Připomínky

FUP, pokrytí

14.11.2016 - 20:28 Petr Kučera

Dobrý den,
na základě zkušeností s operátory a jejich FUP limity bych navrhoval toto nějakým způsobem ošetřit, aby se nestalo, že budeme mít sice rychlou síť, ale reálně se FUP vyčerpá v řádu sekund, nebo minut, když uživatel pojede naplno.
Např.
- případný FUP limit musí být minimálně 100GB s každoroční korekcí (spotřeba se zvyšuje)
- po dosáhnutí FUP limitu se nesmí data zastavit, omezit s můžou na nějakou minimální hodnotu, např. rychlost 10Mbit, nebo 30Mbit... Nebo v případě kupování rychlostí nesmí být zpomalení pod 50% zakoupené rychlosti apod...

Dále pokrytí:
Doplnit i obce pod 2000 a nad 10000 obyvatel
Zvýšit procento, takto může docházet ke zbytečnému plýtvání spektrem.
Případně nějaká verifikace a pro nepokrytý okres odejmutí pásma a poskytnutí jinému subjektu.

Pokrytí

15.11.2016 - 06:58 Michal Nakládal

Dobrý den,
Souhlasím ve všem s připomínkou výše od pana Petra Kučery, jenom bych rozvedl pokrývání jednotlivých obcí.
Pokud nebude daná podmínka pro pokrytí obcí obzvláště pod 2 tisíce obyvatel, není moc sil, které by operátory donutily, Můj osobní případ je ten, že na výběr je pouze připojení od O2 přez pevnou linku o rychlosti 2Mb a nebo nekvalitní Wifi od místního poskytovatele o rychlosti 10Mb.

Top