VÝZVA k uplatnění připomínek k Oznámení záměru uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí služby:A)připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti podle § 38 odst. 2 písm. a) zákon

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 39 odst.1
a § 143 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), Oznámení záměru uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí služby:
A) připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti podle § 38 odst. 2 písm. a) zákona
o elektronických komunikacích,
B) přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě podle § 38 odst. 2
písm. b) zákona o elektronických komunikacích,
C) doplňkové služby ke službám uvedeným v písmenech A) a B) podle § 38 odst. 2
písm. g) zákona o elektronických komunikacích, kterými jsou:
1. postupné splácení ceny za zřízení připojení k veřejné telefonní síti pro spotřebitele,
2. bezplatné selektivní zamezení odchozích volání pro účastníka a
3. bezplatné položkové vyúčtování ceny pro spotřebitele,
D) přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení podle § 38 odst. 2
písm. f) zákona o elektronických komunikacích.

Oznámení záměru obsahuje podmínky, které Úřad zamýšlí stanovit v rámci povinnosti poskytovat univerzální službu, včetně rozsahu dílčích služeb a území, jehož se bude uložení povinnosti poskytovat univerzální službu týkat.

Připomínky k oznámení záměru lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 33182/2005-610
odbor regulací
sítí a služeb elektronických komunikací


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.


Připomínky uplatněné dotčenými a případně určenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 1 písm. a) a b) Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě.

APVTS doručeno dne 17. 10. 2005

Ministerstvo informatiky ČR doručeno dne 20. 10. 2005

T-Mobile Czech Republic a.s. doručeno dne 21. 10. 2005

Top