VÝZVA k uplatnění připomínek k opatření obecné povahy č. SP/3/XX.2021-Y, kterým se vydává síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí

Za účelem naplnění požadavků ustanovení v § 62 zákona o elektronických komunikacích zpracoval Český telekomunikační úřad návrh opatření obecné povahy č. SP/3/XX.2021-Y, kterým se vydává síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí. Návrh reflektuje změnu právní úpravy podle zákona č. 374/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. a) zákona o elektronických komunikacích se návrh opatření obecné povahy č. SP/3/XX.2021-Y předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-51 555/2021-610

odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Soubory ke stažení
SP/3(5.81 MB)

Přidat připomínku

Je-li formulář s připomínkou podáván v elektronické podobě zasláním na adresu podatelna@ctu.cz, musí být v souladu s ust. čl. 6 odst. 4 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě podepsán uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby. Dále je možné připomínku podat prostřednictvím datové schránky (a9qaats) nebo v listinné podobě v sídle ČTÚ.

Přidat stanovisko/názor

V souladu s ust. čl. 9 odst. 4 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě se stanoviska a názory k návrhu nevypořádávají. ČTÚ k nim však přihlédne v konečném znění opatřeni.

Top