VÝZVA k uplatnění připomínek k opatření obecné povahy č. SP/3/XX.2011-Y, kterým se vydává síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 62 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), návrh opatření obecné povahy č. SP/3/XX.2011-Y, kterým se vydává síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí.

Zákonem č. 153/2010 Sb., kterým se mění Zákon došlo ke změně v ustanovení § 62 odst. 3 Zákona. Změna ustanovení spočívala v povinnosti Úřadu nově vydávat síťové plány jako opatření obecné povahy.

Úřad také přistoupil k úpravám v příloze 11 dosavadního síťového plánu č. SP/3/9/2005, síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí, ve znění pozdějších změn tak, aby odpovídala stávajícímu reálnému stavu.

Z těchto důvodů Úřad zpracoval návrh tohoto opatření obecné povahy.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrh opatření obecné povahy předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu opatření obecné povahy lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán vydá opatření obecné povahy.

ČTÚ čj. 23 848/2011-610
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání došlých připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., doručeno 22. 4. 2011

T-Mobile Czech Republic a.s., doručeno 22. 4. 2011

Top