VÝZVA k uplatnění připomínek k opatření obecné povahy č. OOP/8/XX.2011-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/8/07.2005-11, kterým se stanoví náležitosti a podmínky referenční nabídky zpřístupnění účastnického kovového vedení

Český telekomunikační úřad zpracoval k provedení § 85 odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), návrh opatření obecné povahy č. OOP/8/XX.2011-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/8/07.2005-11, kterým se stanoví náležitosti a podmínky referenční nabídky zpřístupnění účastnického kovového vedení.

Toto opatření obecné povahy stanoví náležitosti referenční nabídky zpřístupnění účastnického vedení vydávané podnikatelským subjektem, který byl v souladu s § 51 Zákona označen jako podnik s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 4 – „Velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě“, a jemuž byla uložena povinnost podle § 51 odst. 3 písm. d) Zákona zpřístupnit účastnické vedení.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. a) Zákona se návrh opatření obecné povahy předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu opatření obecné povahy lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán vydá opatření obecné povahy.

ČTÚ čj. ČTÚ-41 828/2011-610
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Telefónica Czech Republic, a.s., doručeno 9. 6. 2011

T- Mobile Czech Republic a.s., doručeno 9. 6. 2011

Top