VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu změny č. 2 síťového plánu signalizace veřejných komunikačních sítí č. SP/3/09.2005

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval s využitím norem a specifikací podle § 62 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“) a k provedení § 62 odst. 3 zákona, návrh změny č. 2 síťového plánu signalizace veřejných komunikačních sítí č. SP/3/09.2005.

Změna č. 2 výše zmíněného síťového plánu signalizace byla zpracována na základě podnětu společnosti MobilKom, a.s. předloženého dne 14. února 2008 pod čj. 12 903/2008-610. Společnost MobilKom, a.s. zpracovala požadavek na změnu síťového plánu signalizace na základě ukončení první etapy jednání o propojení sítí elektronických komunikací k zabezpečení síťových volání, vedených s Integrovaným záchranným systémem ČR a společnosti Telefónica O2, a.s.

Všechny nové údaje jsou pro přehlednost uvedeny v návrhu změny č. 2 červeně.

Účelem veřejné konzultace je získání připomínek, stanovisek a názorů dotčených subjektů k předloženému návrhu změny č. 2 síťového plánu signalizace.

Úřad překládá návrh změny č. 2 síťového plánu signalizace k veřejné konzultaci v souladu s § 130 odst. 1 písm. c) zákona, jelikož má za to, že stanovení a dodržování pravidel uvedených v síťovém plánu signalizace s cílem spolehlivého zajištění bezplatných tísňových volání je jednou ze základních, a to velmi důležitých povinností podnikatelů, kteří poskytují svým koncovým zákazníkům službu přístupu k veřejně dostupné telefonní službě. Povinnosti podnikatelů při zajišťování přístupu k jednotnému evropskému číslu tísňového volání a národním číslům tísňových volání jsou stanovena zákonem (zejména viz § 33).

Připomínky k předloženému návrhu změny č. 2 síťového plánu signalizace lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

ČTÚ čj. 12 903/08-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

V průběhu veřejné konzultace nebyly zaslány žádné připomínky


Vydaná změna č. 2/2008 síťového plánu signalizace veřejných komunikačních sítí  č. SP/3/09.2008 zde.

Top