VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu všeobecného oprávnění č. VO-S/2/XX.2021-Y, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10, kterým se stanoví podmínky k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků, ve znění pozdějších změn

Český telekomunikační úřad zpracoval návrh všeobecného oprávnění č. VO-S/2/XX.2021-Y, v reakci na zveřejnění zákona č. 374/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, v částce 166 Sbírky zákonů a v něm obsažené změny. V návrhu Úřad zejména zrušuje ustanovení upravující podmínky pro oznamování výkonu komunikační činnosti, ustanovení upravující podmínky poskytování informací na žádost podle § 115 zákona prostřednictvím systému elektronického výkaznictví a nahrazuje neplatnou normu ČSN indikativním odkazem na platnou normu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-48 835/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Soubory ke stažení

Přidat připomínku

Je-li formulář s připomínkou podáván v elektronické podobě zasláním na adresu podatelna@ctu.cz, musí být v souladu s ust. čl. 6 odst. 4 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě podepsán uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby. Dále je možné připomínku podat prostřednictvím datové schránky (a9qaats) nebo v listinné podobě v sídle ČTÚ.

Přidat stanovisko/názor

V souladu s ust. čl. 9 odst. 4 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě se stanoviska a názory k návrhu nevypořádávají. ČTÚ k nim však přihlédne v konečném znění opatřeni.

Top