VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu síťového plánu identifikačních označení sítí, datových toků a služeb sítí zemského digitálního vysílání

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval s využitím norem a specifikací podle § 62 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“) a k provedení § 62 odst. 3 zákona, návrh síťového plánu identifikačních označení sítí, datových toků a služeb sítí zemského digitálního vysílání.

Úřad v tomto síťovém plánu stanoví způsob použití identifikačních označení datových toků zajišťujících přenos služebních informací v prostředí sítí a služeb elektronických komunikací zemského digitálního televizního vysílání DVB-T, a to v návaznosti na mezinárodní prostředí.

Účelem veřejné konzultace je získání připomínek, stanovisek a názorů dotčených subjektů k předloženému návrhu síťového plánu.

Úřad překládá návrh síťového plánu k veřejné konzultaci v souladu s § 130 odst. 1 písm. c) zákona, jelikož má za to, že dodržování pravidel uvedených v síťovém plánu operátory vysílacích sítí, využívajících k poskytování služeb standardu DVB-T, je základním předpokladem pro správnou funkci koncových zařízení a spokojenost jejich uživatelů.

Připomínky k předloženému návrhu síťového plánu lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

ČTÚ čj. 92 687/2007-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydaný síťový plán identifikačních označení sítí, datových toků a služeb sítí zemského digitálního televizního vysílání č. SP/4/04.2008 zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Czech Digital Group, a.s.  doručeno 16.01.2008

Top