VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinností společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, na základě výsledků analýzy

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, na základě analýzy trhu č. 6 návrh rozhodnutí o zrušení povinností společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336 (dále jen „Telefónica O2“) na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 6 – „Veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby“ (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Výsledky analýzy trhu č. 6 byly uveřejněny dne 13. července 2006 pod čj. 31 489/2006-609/II. vyř. na elektronické úřední desce Úřadu. Rada Českého telekomunikačního úřadu zahájila ve věci zrušení povinností subjektu s výrazným podílem na trhu podle § 137 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích správní řízení se společností Telefónica O2, která je jediným účastníkem tohoto řízení. Správní orgán vyzval v rámci řízení společnost Telefónica O2 k vyjádření k zahájenému správnímu řízení.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, společností Telefónica O2.

ČTÚ čj. 42 684/2006-610/III. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

V rámci veřejné konzultace neobdržel Úřad žádné připomínky.

Top