VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně a zrušení povinností souvisejících s regulací cen uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti GTS NOVE

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval podle § 6 odst. 2 a § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a s ohledem na § 51 odst. 3 Zákona návrh rozhodnutí o změně a zrušení povinností souvisejících s regulací cen uložených na základě § 51 odst. 3 Zákona GTS NOVERA a.s., se sídlem Přemyslovská 2845/43, Praha 3, IČ: 61058904, (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Společnost GTS NOVERA a.s., byla na základě analýzy relevantního trhu č. 9 – „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“ stanovena podnikem s významnou tržní silou, kterému byly následně uloženy povinnosti související s regulací cen na základě § 51 odst. 3 Zákona.

Správní orgán po provedeném vyhodnocení účinků rozhodnutí o ceně č. CEN/9/05.2006-46 zjistil, že uložená povinnost v uloženém rozsahu se jeví jako nadbytečná a představuje pro jejího adresáta nepřiměřenou zátěž. Vzhledem k výše uvedenému správní orgán hodlá rozhodnout o změně uložené povinnosti.

S účinností od 1.7.2006 se společnost GTS NOVERA a.s. stala právním nástupcem společností GTS Novera Contact s.r.o. a GTS Novera Next, s.r.o, které byly zrušeny bez likvidace z důvodů sloučení se společností GTS NOVERA a.s. Na společnost GTS NOVERA a.s. tedy přešly mj. i povinnosti vyplývající z rozhodnutí o ceně č. CEN/9/05.2006-50 a č. CEN/9/05.2006-57. Vzhledem k této skutečnosti pominul v případě rozhodnutí č. CEN/9/05.2006-50 a č. CEN/9/05.2006-57 důvod k jejich uložení, neboť stejnou formu povinností má uložena nástupnická společnost GTS NOVERA a.s. v rozhodnutí č. CEN/9/05.2006-46, správní orgán proto hodlá rozhodnutí pro tyto společnosti zrušit.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) Zákona se návrh rozhodnutí o změně a zrušení uložených povinností předkládá ke konzultaci.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit do 30 dnů ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, společností GTS NOVERA a.s.

ČTÚ čj. 71 868/2006-611/II. vyř.
odbor ekonomické regulace


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  doručeno 18.05.2007

T-Mobile Czech Republic a.s.  doručeno 18.05.2007

Top