VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně rozhodnutí čj. 19 592/2006-610/IV. vyř.

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) na základě § 38 odst. 2 písm. f) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), zpracoval návrh rozhodnutí ve věci změny podmínek stanovených rozhodnutím čj. 19 592/2006-610/IV. vyř., kterým byla společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. uložena povinnost poskytovat v rámci univerzální služby službu přístupu zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení.

Úřad touto změnou specifikoval nově okruh oprávněných osob a typy speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení, která mají být od právní moci této změny poskytována zdravotně postiženým osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby.

Tato změna rozhodnutí se vydává v souvislosti s novelizací zákona o elektronických komunikacích zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým došlo ke změně v kategorii zdravotně postižených osob podle § 43 odst. 4 písm. c) Zákona.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 14 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Uvedená lhůta je zkrácena s ohledem na hrozící nebezpečí z prodlení v poskytování služby přístupu zdravotně postižených osob.

ČTÚ čj. 6 121/2008-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top