VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinnosti regulace cen uložené společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ: 60193

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, návrh rozhodnutí o ceně ve věci změny povinnosti související s regulací cen, uložené rozhodnutím č. CEN/11/04.2006-25, podle § 51 odst. 5 Zákona, společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ: 60193336 (dále jen „ Telefónica“) na trhu č. 11 – „Velkoobchodní plný přístup k účastnickému kovovému vedení nebo sdílený přístup k účastnickému kovovému vedení nebo úseku účastnického kovového vedení sítě pro účely poskytování služeb elektronických komunikací“ (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Na základě povinnosti Úřadu průběžně sledovat a vyhodnocovat účinky uložených nápravných opatření na jednotlivé relevantní trhy i v období mezi analýzami a dále na základě povinnosti podle ustanovení § 56 odst. 4 Zákona brát do úvahy ochranu zájmu subjektu, jehož ceny jsou regulovány tak, aby cena plynoucí z rozhodnutí Úřadu byla přinejmenším nákladová prověřil Úřad, zda ceny stanovené v rozhodnutí o ceně č. CEN/11/04.2006-25 pokrývají náklady a jsou tedy přinejmenším nákladové za poslední dostupné uzavřené účetní období roku 2006.

Při posuzování došel Úřad k nové výši cen za služby zpřístupnění a kolokace, které jsou uvedeny v části I. výroku návrhu rozhodnutí o ceně předkládaného v souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit ve zkrácené lhůtě do 14 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Úřad je oprávněn v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích zkrátit lhůtu ke konzultaci. Z důvodu nebezpečí prodlení při provedení změny cen s ohledem na změnu výše WACC, stanovenou v opatření obecné povahy č. OOP/4/02.2008-1 s účinností od 1.7.2008, přistoupil Úřad ke zkrácení doby veřejné konzultace.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, společností Telefónica.

ČTÚ čj. 11 325/2008-611/II. vyř.
odbor ekonomické regulace


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

České Radiokomunikace a.s.  doručeno 20.03.2008

GTS NOVERA a.s.  doručeno 20.03.2008

Telekom Austria Czech Republic, a.s.  doručeno 20.03.2008

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  doručeno 20.03.2008

Top