VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti v rámci univerzální služby umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a 45 Zákona výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu podle § 38 odst. 3 Zákona

Dne 7. října 2021 vyhlásil Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) výběrové řízení na podnikatele poskytující veřejně dostupnou telefonní službu, kterým bude v rámci univerzální služby uložena povinnost umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a 45 zákona o elektronických komunikacích výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu podle § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích (dále jen „zvláštní ceny“). Vyhlášení výběrového řízení Úřad uveřejnil v částce 9/2021 Telekomunikačního věstníku.

Na základě výsledků výběrového řízení a na základě Závěrečné zprávy výběrové komise zahájil správní orgán se společností O2 Czech Republic a.s. správní řízení ve věci uložení dílčí služby zvláštních cen.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

V souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích je Úřad oprávněn lhůtu 1 měsíce pro uplatnění připomínek přiměřeně zkrátit, hrozí-li nebezpečí z prodlení. Vzhledem k tomu, že povinnost poskytovat v současnosti uloženou dílčí službu zvláštních cen je uložena do 31. prosince 2021, přistoupil Úřad ke zkrácení lhůty pro uplatnění připomínek. V případě, že by ke zkrácení nedošlo, nebylo by možné uskutečnit všechny potřebné kroky vyžadované právním řádem a vydat do doby konce platnosti rozhodnutí čj. ČTÚ-5 904/2020-610/VI. vyř. nové rozhodnutí tak, aby nedošlo k přerušení poskytování služby osobám se zvláštními sociálními potřebami.

Připomínky k záměru lze v souladu s výše uvedeným uplatnit nejpozději do 5 pracovních dní od uveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-44 153/2021-610/VI.vyř.
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb


Diskuse je uzavřena.

Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Soubory ke stažení
Top