VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti v rámci univerzální služby

poskytovat dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona o elektronických komunikacích

Na základě výsledků výběrového řízení zahájil správní orgán se společností O2 Czech Republic a.s. správní řízení ve věci uložení dílčí služby – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona o elektronických komunikacích.

V souladu s § 130 zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty. Nedílnou součást rozhodnutí tvoří Seznam veřejných telefonních automatů, které jsou pro rok 2018 zařazeny jako povinně poskytované v rámci univerzální služby.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do jednoho měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Čj. ČTÚ-41 366/2017-610/III. vyř.
odbor regulace komunikačních činností 

a poštovních služeb

Soubory ke stažení
Seznam VTA(375.52 KB)

Přidat připomínku

Je-li formulář s připomínkou podáván v elektronické podobě zasláním na adresu podatelna@ctu.cz, musí být v souladu s ust. čl. 6 odst. 4 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě podepsán uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby. Dále je možné připomínku podat prostřednictvím datové schránky (a9qaats) nebo v listinné podobě v sídle ČTÚ.

Přidat stanovisko/názor

V souladu s ust. čl. 9 odst. 4 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě se stanoviska a názory k návrhu nevypořádávají. ČTÚ k nim však přihlédne v konečném znění opatřeni.

Top