VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a 45 Zákona výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podm

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 38 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a v návaznosti na průběh výběrového řízení, návrh rozhodnutí o uložení povinnosti umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a 45 Zákona výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu (dále jen „Povinnost“).

Toto rozhodnutí se vydává v souvislosti s koncem účinnosti rozhodnutí
čj. 39 012/2008-610/IV. vyř.

Úřad považuje rozhodnutí o uložení Povinnosti výše uvedenému účastníkovi řízení za rozhodnutí mající významný vliv na relevantní trh, a proto podle § 130 písm. 1 odst. b) Zákona předkládá návrh rozhodnutí k veřejné konzultaci.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 21 dní ode dne uveřejnění této výzvy. Úřad podle § 130 odst. 6 Zákona zkrátil lhůtu pro uplatnění připomínek. Důvodem zkrácení lhůty je potřeba zajistit kontinuitu v plnění Povinnosti. Za tímto účelem je třeba, aby rozhodnutí o uložení Povinnosti bylo vydáno a nabylo právní moci do dne 2. července 2011. Pozdějším dnem by došlo k prodlení v zajištění plnění Povinnosti. Přestože lhůta pro uplatnění připomínek je zkrácena, její délka je i tak přiměřená rozsahu a povaze konzultovaného dokumentu a respektuje zákonem stanovenou minimální délku této lhůty. Změny v postupu Úřadu ve věci ukládání Povinnosti si vyžádal aktuální stav projednávání návrhu novely Zákona, kterou se do právního řádu České republiky transponují právní předpisy Evropské unie obsahující revizi regulačního rámce elektronických komunikací z roku 2009, když zde dochází k zásadnímu posunu okamžiku nabytí účinnosti této novely. Pokud by předmětná novela Zákona byla přijata a nabyla účinnosti v původním termínu, byla by problematika kontinuity v zajištění plnění Povinnosti vyřešena v rámci přechodných ustanovení novely.

čj. ČTÚ-43 632/2011-610/III. vyř.
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top