VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o přezkoumání rozhodnutí č. SMP/3/03.2010-9 o stanovení společnosti České Radiokomunikace a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, IČ: 27444902, podnikem s významnou tržní silou na základ

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) provedl v souladu s § 51 odst. 1 a 2 Zákona analýzu trhu č. 3 – „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“, kterou vydal jako opatření obecné povahy č. A/3/10.2009-13. Na základě tohoto opatření obecné povahy vydal správní orgán dne 23. března 2010 rozhodnutí č. SMP/3/03.2010-9 pod čj. 92 755/2009-609/VII. vyř., které stanovuje společnost České Radiokomunikace a.s. (dále jen „účastník řízení“) podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3. Vzhledem k tomu, že účastník řízení požádal o zrušení rozhodnutí č. SMP/3/03.2010-9, protože v době vydání uvedeného rozhodnutí na relevantním trhu č. 3 již nepůsobil, zpracoval Úřad návrh rozhodnutí o přezkoumání rozhodnutí č. SMP/3/03.2010-9 o stanovení společnosti České Radiokomunikace a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, IČ: 27444902 podnikem s významnou tržní silou (dále jen „návrh rozhodnutí“).

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, společností České Radiokomunikace a.s.

ČTÚ čj. 92 755/2009-609/XI. vyř.
odbor analýz trhů

Top