VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/2/xx.2018-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/2/xx.2018-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz. Toto všeobecné oprávnění nahradí původní všeobecné oprávnění č. VO-R/2/01.2010-1, které se zrušuje článkem 17 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání tohoto všeobecného oprávnění, které nahrazuje dosavadní všeobecné oprávnění č. VO-R/2/01.2010-1, je přidání nových kmitočtů pro systémy BMIS, zejména z důvodu nedostatku volných kmitočtů pro BMIS v některých lokalitách.

Za účelem implementace těchto dokumentů ČTÚ navrhuje provést následující změny oproti všeobecnému oprávnění č. VO-R/2/01.2010-1:

  1. V čl. 2 odst. 1 písm. b) přidat rádiové kmitočty 80,975; 81,100; 81,150; 81,200; 81,225; 81,275; 81,350 a 81,375 MHz. U těchto kmitočtů není stanoveno, zda jsou určeny pro analogový nebo digitální přenos.
  2. V čl. 2 odst. 1 písm. c) změnou z 10 kHz na 11 kHz dát šířku pásma do souladu s podmínkami stanovenými Plánem využití rádiového spektra.
  3. Provést formální úpravy v souladu se současnou praxí vydávání všeobecných oprávnění (způsob uvádění harmonizovaných norem, znění podmínky týkající se škodlivého rušení a další drobné úpravy).

S ohledem na tyto skutečnosti ČTÚ navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

čj. ČTÚ-12 393/2018-613
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuse je uzavřena.

Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/2/05.2018-5 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz zde.

Soubory ke stažení

Připomínky

Připomínka k návrhu: všeobecné oprávnění č. VO-R/2/xx.2018-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz.

31.03.2018 - 15:15

https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne...

Dobrý den,
již delší dobu zvažuji podat návrh na změnu znění VO pro BMIS. Nyní je k tomu příležitost.
Rozšíření počtu kmitočtů je velikou nutností, protože koordinace přidělování kmitočtů, respektive vhodnosti jeho výběru je nedostatečná a oznámení záměru by mělo být před spuštěním oznámeno regulačnímu úřadu ke schválení.
Mnoho nedostatečně koordinovaných a instalovaných stanic nepoužívá identifikační nástroje. Základním nástrojem je volací znak, u BMIS lze řešit povinným oznámením na začátku a na konci relace hlášením: "Posloucháte vysílání obecního rozhlasu XY", respektive " Slyšeli jste vysílání obecního rozhlasu XY". Jde o rozhlasovou službu, proto je nutná její identifikace.
Dále značná část obcí ve svých vysílacích technologiích nepoužívá selektivních prvků, například CTCSS, nebo DCS tóny, u digitálních UID kódy.
Potom dochází na straně přijímače k možnému rušení od jiného obecního rozhlasu vysílajícím na stejném kmitočtu.
U digitálních obecních rozhlasů se domnívám, že je nutná ze strany úřadu regulace používaných vysílacích technologií a především zabránit používání neveřejných vysílacích protokolů. Protokol digitálních systémů musí být běžně používaný, známý a veřejně dostupný formát, jež umožní neomezený a srozumitelný příjem z důvodu svobody přístupu k veřejným informacím ( v souladu s platnými zákony). V případě použití digitální technologie by mělo být v oznámení o záměru spuštění BMIS uvedeno o jaký protokol se jedná. Stejně tak by měl být u analogových BMIS uveden druh modulace vysílače.
Vzniká bohužel díky neregulaci značný chaos a riziko velmi obtížné identifikace při dohledávání zdroje.
Domnívám se, že má-li být provoz BMIS nadále legalizován vydaným VO, měla by jeho novela stanovit podmínky, o kterých jsem se zmiňoval.
Myslím, že na toto téma vznikne bohatá diskuze a značné množství připomínek k uvedenému návrhu. Pevně věřím, že regulační úřad všechny připomínky zpracuje do novely VO.
Děkuji za pozornost a těším se na přepracované znění VO pro BMIS.
Petr Horák dne 31.3.2018

Pripominka.

18.05.2018 - 11:10 Petr Horák

Na strankach je ma pripominka, presto uvadite, ze nebyla uplatnena žádná připomínka. Je mi líto,že nebyla akceptovana ani zohlednění. Diskuze tím postrádá smysl. Přeji hezký den.

Přidat připomínku

Top