VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/1/xx.2022-y k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/1/xx.2022-y k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Toto všeobecné oprávnění nahradí původní všeobecné oprávnění č. VO-R/1/12.2020-12, které se zrušuje článkem 8 všeobecného oprávnění.

Prvotním důvodem pro vydání tohoto všeobecného oprávnění je nutnost implementovat část prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2021/1730 ze dne 28. září 2021 o harmonizovaném využívání párových kmitočtových pásem 874,4–880,0 MHz a 919,4–925,0 MHz a nepárového kmitočtového pásma 1900–1910 MHz pro železniční mobilní rádiové zařízení, týkající se pásma 900 MHz (pro pásmo 1900 MHz je v rozhodnutí stanovena implementace až do 1. 1. 2025 a toto pásmo nebylo zatím implementováno v plánu využití rádiového spektra). V rámci této aktualizace je rovněž navrženo vyznačit dobu platnosti pro kmitočtový úsek 27,9405–28,2205/28,9485–29,2285 GHz (čl. 3 odst. 1, úsek k) v souladu s částí plánu využití rádiového spektra č. PV-P/11/12.2021-16 pro kmitočtové pásmo 27,5–33,4 GHz.

S ohledem na tyto skutečnosti ČTÚ navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

čj. ČTÚ-16 019/2022-613
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuse je uzavřena.

Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/1/6.2022-6 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací zde.

Soubory ke stažení
Top