VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/12/xx.2021-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/12/xx.2021-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz. Toto všeobecné oprávnění nahradí původní všeobecné oprávnění č. VO-R/12/03.2021-3, které se zrušuje článkem 5 všeobecného oprávnění.

Účelem vydání tohoto aktualizovaného všeobecného oprávnění je především nově umožnit využívání rádiových kmitočtů stanicemi pro širokopásmový přenos dat v kmitočtových pásmech 5 945–6 425 MHz. Touto úpravou budou rozšířena pásma pro širokopásmový přenos dat systémy WAS/RLAN v souladu s prováděcím rozhodnutím komise (EU) 2021/1067 ze dne 17. června 2021.

Dále se na základě připomínek a poznatků odboru kontroly ČTÚ navrhuje zpřesnit podmínky pro pevně instalované venkovní stanice přidáním písm. s) v čl. 2 odst. 1 a návazně pro tuto podmínku stanovit přechodné ustanovení (čl. 4). Rovněž byly provedeny drobné úpravy v souladu s aktualizací rozhodnutí ECC a norem.

S ohledem na tyto skutečnosti ČTÚ navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

čj. ČTÚ-42 869/2021-613
odbor správy kmitočtového spektra


Připomínky uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 1 a 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:

Uplatněná stanoviska a názory:

Připomínky uplatněné po ukončení veřejné konzultace:


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/12/11.2021-11 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz.

Soubory ke stažení
Top