VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/10/xx.2019-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/xx.2019-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Toto všeobecné oprávnění nahradí původní všeobecné oprávnění č. VO-R/10/12.2017-10, které se zrušuje článkem 17 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání tohoto všeobecného oprávnění je zejména potřeba implementace prováděcího rozhodnutí Komise (EU) č. 2019/1345 ze dne 2. srpna 2019, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES s cílem aktualizovat harmonizované technické podmínky v oblasti užívání rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu a implementace požadavků aktualizované verze doporučení CEPT ERC/REC 70-03 ze dne 7. června 2019.

Mimoto ČTÚ navrhuje provést dílčí formální úpravy, zejména za účelem aktualizace citace norem a opravy formálních chyb.

S ohledem na tyto skutečnosti ČTÚ navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

čj. ČTÚ-43 165/2019-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení

Připomínky

Industrty

29.10.2019 - 20:43 Tadeu Mendonca

Itron’s response to CTU’s proposal to change SRD legislation – October 2019
Itron is delighted to respond to this consultation on the proposed changes to SRD regulation in the Czech Republic. As we set out in our response to your previous consultation, recent changes to European legislation and CEPT Recommendations are an important step towards the establishment of a Europeanwide market for IoT, Smart City and Smart Utility applications.
We applaud the extension of the Annex 2 (Tracking, Tracking and Data Acquisition), as we suggested in our earlier response. We believe that this will lead to a burgeoning of market offerings in the spectrum which will offer significant socio-economic benefits.
Kinds regards

Dr Simon Dunkley Global Spectrum Lead Itron Meterin

Přidat připomínku

Je-li formulář s připomínkou podáván v elektronické podobě zasláním na adresu podatelna@ctu.cz, musí být v souladu s ust. čl. 6 odst. 4 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě podepsán uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby. Dále je možné připomínku podat prostřednictvím datové schránky (a9qaats) nebo v listinné podobě v sídle ČTÚ.

Přidat stanovisko/názor

V souladu s ust. čl. 9 odst. 4 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě se stanoviska a názory k návrhu nevypořádávají. ČTÚ k nim však přihlédne v konečném znění opatřeni.

Top