VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, plán využití rádiového spektra č. PV/XX.2005-Y

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, plán využití rádiového spektra č. PV/XX.2005-Y.

Plán využití rádiového spektra navazuje na plán přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka). Úřad v tomto opatření obecné povahy stanoví, že části plánu, stanovující využití kmitočtových pásem rádiového spektra vymezených dolním a horním mezním kmitočtem, Úřad vydává jako samostatná opatření obecné povahy. Tyto části stanoví technické parametry a podmínky využití vymezených kmitočtových pásem radiokomunikačními službami.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 26751/2005-605
odbor mezinárodních vztahů


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecné povahy společná část plánu využití rádiového spektra č. PV/10.2005‑35 zde.


Připomínky uplatněné dotčenými a případně určenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 1 písm. a) a b) Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě.

Ministerstvo informatiky  doručeno dne 24. 8. 2005

Top