VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/18/XX.2011­Y k provozování terminálů v pevných bezdrátových a přístupových sítích v pásmech 3,5 GHz, 25 GHz a 28 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/18/XX.2011-Y k provozování terminálů v pevných bezdrátových a přístupových sítích v pásmech 3,5 GHz, 25 GHz a 28 GHz. Toto všeobecné oprávnění nahrazuje původní všeobecné oprávnění č. VO-R/18/08.2005-30, které se zrušuje článkem 4 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání nového všeobecného oprávnění je vydání nové části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/11/XX.2011-Y pro kmitočtové pásmo 27,5–33,4 GHz, která implementuje Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(05)01 z 18. března 2005 o využívání pásma 27,5–29,5 GHz pevnou službou a nekoordinovanými pozemskými stanicemi v pevné družicové službě a stanovuje nově využití jednotlivých kmitočtových úseků v pásmu 28 GHz.

V souvislosti s tím provedl Úřad ve smyslu § 12 zákona v tomto všeobecném oprávnění následující změny:

  • v čl. 2 jsou doplněny konkrétní podmínky pro provozování terminálů v dotčených pásmech;
  • v tabulce v čl. 2 písm. b) a v čl. 2 písm. d) jsou upraveny hranice úseků a způsob využití kmitočtů v pásmech de a f;
  • v názvu všeobecného oprávnění a v čl. 1 bylo zrušeno omezení na terminály sloužící pro připojení telekomunikačních koncových zařízení k veřejné telekomunikační síti.

Článek 3 stanoví možnost provozu zařízení uvedených na trh před dnem 1. dubna 2003.

Článek 4 zrušuje všeobecné oprávnění č. VO-R/18/08.2005-30.

Článek 5 stanoví účinnost všeobecného oprávnění podle § 124 odst. 2 zákona.

S ohledem na tyto skutečnosti Úřad navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 148 705/2010-613
odbor správy kmitočtového spektra


V rámci veřejné konzultace Úřad neobdržel žádnou připomínku.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/18/02.2011-2 k provozování terminálů v pevných bezdrátových přístupových sítích v pásmech 3,5 GHz, 25 GHz a 28 GHz zde.

Top