VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/XX.2010­Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/XX.2009-­Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Toto všeobecné oprávnění nahrazuje původní všeobecné oprávnění č. VO-R/10/06.2009-9, které se zrušuje článkem 19 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání nového všeobecného oprávnění je skutečnost, že po vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/10/06.2009-9 vydala Evropská komise rozhodnutí 2010/368/EU ze dne 30. června 2010, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu. Evropský radiokomunikační výbor dále vydal dne 1. června 2010 aktualizovanou verzi doporučení CEPT ERC/REC 70-03 – Užívání zařízení s krátkým dosahem. Za účelem implementace tohoto rozhodnutí a doporučení navrhuje Úřad ve smyslu § 12 zákona provést v tomto všeobecném oprávnění následující změny oproti všeobecnému oprávnění č. VO-R/10/06.2009-9:

  1. Čl. 3 rozšířit o kmitočtové pásmo 869,7–870,0 MHz s výkonem 25 mW e.r.p.
  2. V čl. 7 přidat nové kmitočtové pásmo 17,1–17,3 GHz.
  3. V čl. 10 sloučit tři pásma mezi 9 a 70 kHz a zvýšit povolenou intenzitu magnetického pole v části těchto pásem.
  4. V čl. 13 přidat nová kmitočtová pásma 30,0–37,5 MHz, 401–402 MHz
    a 405–406 MHz.
  5. Provést dílčí formální úpravy, zejména za účelem aktualizace citace norem.

S ohledem na tyto skutečnosti Úřad navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 98 972/2010-613
odbor správy kmitočtového spektra


Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/10/09.2010­-11 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu zde.

Top