VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/12/XX.2010-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/12/XX.2010-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz. Toto všeobecné oprávnění nahrazuje původní všeobecné oprávnění č. VO-R/2/03.2007-5, které se zrušuje článkem 4 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání nového všeobecného oprávnění je skutečnost, že po vydání všeobecných oprávnění č. VO-R/12/08.2005­34 a VO-R/12/05.2007-6 vydala Evropská komise výše rozhodnutí 2009/381/ES. Evropský radiokomunikační výbor dále vydal aktualizovanou verzi doporučení CEPT ERC/REC 70-03. Za účelem implementace tohoto rozhodnutí a doporučení vydal Úřad část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/17/02.2010-3 pro kmitočtové pásmo 15,35–21,2 GHz a část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/3/02.2010-2 pro kmitočtové pásmo 52,6–59 GHz, v nichž mění podmínky využívání rádiových kmitočtů s ohledem na potřeby kmitočtového plánování, mezinárodní koordinace a potřeby necivilního využití pásma. Následně Úřad navrhuje v tomto všeobecném oprávnění provést následující změny oproti všeobecným oprávněním č. VO-R/12/08.2005­34 a VO-R/12/05.2007-6:

  1. Přidat nové kmitočtové pásmo 17,1–17,3 GHz.
  2. Přidat nové kmitočtové pásmo 57–66 GHz.
  3. Provést dílčí formální úpravy, zejména za účelem aktualizace citace norem a předpisů a za účelem sjednocení uvádění některých podmínek u kmitočtových pásem ve formě tabulky.

Podmínky využívání kmitočtů v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz zůstávají beze změny.

S ohledem na tyto skutečnosti Úřad navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 65 372/2010-613
odbor správy kmitočtového spektra


Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/12/06.2010-9 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz zde.

Top