VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/XX.2009-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/XX.2009-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu.Toto všeobecné oprávnění nahrazuje původní všeobecné oprávnění č. VO-R/10/10.2008-14, které se zrušuje článkem 19 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání nového všeobecného oprávnění je skutečnost, že po vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/10/10.2008-14 vydala Evropská komise Rozhodnutí komise 2009/343/ES ze dne 21. dubna 2009, kterým se mění rozhodnutí 2007/131/ES o umožnění využívání rádiového spektra pro zařízení využívající ultraširokopásmovou technologii harmonizovaným způsobem ve Společenství (dále jen „Rozhodnutí“). Evropský radiokomunikační výbor dále vydal dne 18. února 2009 aktualizovanou verzi doporučení CEPT ERC/REC 70-03 – Užívání zařízení s krátkým dosahem. Za účelem implementace tohoto rozhodnutí a doporučení CEPT provedl Úřad ve smyslu § 12 zákona v tomto všeobecném oprávnění následující změny oproti všeobecnému oprávnění č. VO-R/10/10.2008-14:

  1. Čl. 6 byl rozšířen o nové kmitočtové pásmo 77–81 GHz pro vozidlové radary (pásmo g).
  2. V čl. 7 byla přidána nová kmitočtová pásma pro ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (pásma k až q).
  3. V čl. 17 byly upraveny technické parametry a přidána možnost provozování zařízení ve vozidlech v souladu s Rozhodnutím.
  4. Byly provedeny dílčí formální úpravy, zejména za účelem aktualizace citace norem.

S ohledem na tyto skutečnosti Úřad navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu. Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 37 531/2009-613
odbor správy kmitočtového spektra


Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/10/06.2009-9 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu zde.

Top