VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/4/XX.2009-Y k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 10 až 30 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/4/XX.2009-Y k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 10 až 30 GHz. Toto všeobecné oprávnění nahrazuje původní všeobecné oprávnění č. VO-R/4/07.2005-17, které se zrušuje článkem 4 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání nového všeobecného oprávnění je skutečnost, že po vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/4/07.2005-­17 vydal Evropský radiokomunikační výbor několik nových rozhodnutí a některá rozhodnutí Evropského radiokomunikačního výboru, z nichž vycházelo všeobecné oprávnění č. VO-R/4/07.2005-­17, byla zrušena. Za účelem implementace rozhodnutí CEPT a aktualizace jejich stavu provedl Úřad ve smyslu § 12 zákona v tomto všeobecném oprávnění následující změny oproti všeobecnému oprávnění č. VO-R/4/07.2005-17:

  1. V tabulce v čl. 2 bod c) bylo doplněno nové kmitočtové pásmo
    14,00–14,50 / 10,70–12,75 GHz určené pro terminály v družicové letecké pohyblivé službě.
  2. V tabulce v čl. 2 bod c) byly upraveny hodnoty vyzářeného výkonu v souladu s požadavky na družicové interaktivní terminály s vysokým e.i.r.p. (HEST).
  3. V čl. 2 bod i) až k) byly upřesněny podmínky sdílení a ochrany před rušením.
  4. Byly aktualizovány odkazy na rozhodnutí CEPT.

S ohledem na tyto skutečnosti Úřad navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 28 477/2009-613
odbor správy kmitočtového spektra


Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/4/05.2009-6 k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 10 až 30 GHz zde.

Top