VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/12/XX.2007-Y, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO R/12/08.2005-34 k využívání rádiových

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/12/XX.2007-Y, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-R/12/08.2005-34 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra nebo OFDM v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz.

Důvodem pro změnu všeobecného oprávnění je skutečnost, že Komise Evropských společenství vydala dne 12. února 2007 rozhodnutí č. 2007/90/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/513/ES o harmonizovaném využití rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 GHz pro bezdrátové přístupové systémy (WAS), jejichž součástí jsou rádiové místní sítě (RLAN). Toto rozhodnutí, jehož předmětem je pouze úprava vymezení spektrální hustoty výkonu, bylo vydáno z důvodu zjednodušení technických parametrů a zkušebních postupů při zachování ochrany, pokud jde o jiné služby sdílející totéž spektrum jako systémy WAS/RLAN.

Cílem změny všeobecného oprávnění č. VO-R/12/08.2005-34 je implementace výše uvedeného rozhodnutí.

S ohledem na tyto skutečnosti Úřad navrhuje provedení změny čl. 2 písm. d) VO-R/12/08.2005-34 podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 10 613/2007-613
odbor správy kmitočtového spektra


V průběhu veřejné konzultace nebyly zaslány žádné připomínky ve smyslu Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/12/05.2007-6, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-R/12/08.2005-34 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra nebo OFDM v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz zde.

Top