VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/2/XX.2007-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních infor

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/2/XX.2007-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz. Toto všeobecné oprávnění nahrazuje původní všeobecné oprávnění č. VO-R/2/07.2005-15, zrušené článkem 4 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání nového všeobecného oprávnění je skutečnost, že po vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/2/07.2005-15 zjistil Úřad, že v praxi při oznamování zahájení provozu stanic dochází občas ze strany oznamovatelů k porušování zásady efektivity využívání rádiových kmitočtů. Pro posouzení efektivity využívání rádiových kmitočtů bylo přiměřeně použito vyjádření zásad efektivity pro individuálně přidělované kmitočty, uvedené v § 19 odst. 4 písm. d) zákona.

Vzhledem k nutnosti zajistit efektivní využívání kmitočtového spektra provedl Úřad ve smyslu § 12 zákona změnu všeobecného oprávnění VO-R/2/07.2005-15 doplněním nového písmene c), d) a e) v čl. 2 odst. 2. Dále na základě poznatků z praxe zpřesnil Úřad vymezení bezdrátových místních informačních systémů změnou v čl. 2 odst. 1 písm. a). Na základě potřeb uživatelů rozšířil Úřad počet využitelných kmitočtů v čl. 2 odst. 1 písm. b) z osmi na dvanáct, což je umožněno i postupným uvolňováním kmitočtového pásma 70 MHz.

S ohledem na tyto skutečnosti Úřad navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 64 344/2006-613
odbor správy kmitočtového spektra


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zaslaných ve smyslu Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě zde.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/2/03.2007-5 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz zde.


Top