VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/22/XX.2007-Y k provozování terminálů družicových systémů pro osobní komunikaci v kmitočtovém

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/22/XX.2007-Y k provozování terminálů družicových systémů pro osobní komunikaci v kmitočtovém pásmu 150 MHz.

Důvodem pro vydání všeobecného oprávnění je skutečnost, že Úřad obdržel od společnosti Orbcomm Czech Republic, s.r.o., která je výhradním poskytovatelem služeb družicového systému ORBCOMM na území České republiky, žádost o přípravu a vydání všeobecného oprávnění na terminály družicového systému ORBCOMM. Systém ORBCOMM slouží zejména k monitoringu vozidel (kamiony apod.) z družic.

Provozování systému ORBCOMM je svým charakterem mezinárodní. V Evropě dosud 18 států implementovalo doporučení č. ERC/DEC/(99)06 – Rozhodnutí ERC z 10. března 1999 o harmonizaci zavádění družicových personálních komunikačních systémů provozovaných v pásmech pod 1 GHz (S-PCS < 1 GHz). Z okolních států zatím Německo vydalo všeobecné oprávnění, v dalších zemích se podobný krok připravuje.

Vzhledem k tomu, že kmitočtové pásmo 148–150 MHz je sdíleno družicovou a pozemní pohyblivou službou, bylo nutné ověřit, zda nedojde k interferenci družicového a pozemního vysílání. Z toho důvodu inicioval odbor 613 provedení měření odborem státní kontroly elektronických komunikací ČTÚ (oddělení technické podpory Brno) ve spolupráci se společností Orbcomm Czech Republic, s.r.o. Toto měření (Zpráva č. 71/2006, září 2006) prokázalo, že k nežádoucím interferencím nedochází (komunikace terminálů ORBCOMM s družicí probíhá cca. 1x za hodinu a vysílání trvá řádově milisekundy) a že tedy bude možné povolit provozování terminálů tohoto systému v režimu všeobecného oprávnění.

V současné době se v pásmu 150 MHz provozují systémy LEOTELCOM-1 (ORBCOMM), LEOTELCOM-2 (E-SAT) a LEOTELCOM-5 (LEO ONE). Všechny tyto systémy používají pro vysílání družic (downlink) kmitočtový úsek 137–138 MHz a pro vysílání terminálů (uplink) kmitočtový úsek 148,0–150,05 MHz, přičemž dynamické přidělování kmitočtu řídí družicový sektor a horní kmitočet vysílání terminálů je pro zamezení rušení radioastronomické služby omezen na rádiový kmitočet 149,895 MHz.

S ohledem na tyto skutečnosti Úřad navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 61 289/2006-613
odbor správy kmitočtového spektra


V průběhu veřejné konzultace nebyly zaslány žádné připomínky ve smyslu Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/22/02.2007-2 k provozování terminálů družicových systémů pro osobní komunikaci v kmitočtovém pásmu 150 MHz zde.


Top