VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO R/10/XX.2006 Y, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO R/10/08.2005-24 k využívání rádiových

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO‑R/10/XX.2006-Y, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO‑R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu.

Důvodem pro změnu všeobecného oprávnění je skutečnost, že po vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/10/08.2005-24 vydala Komise Evropských společenství dne 20. prosince 2005 rozhodnutí č. 2005/928/ES o harmonizaci frekvenčního pásma 169,4 až 169,8125 MHz ve Společenství. Vzhledem k závazkům vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii je třeba aplikovat toto rozhodnutí do právních předpisů České republiky. Změna všeobecného oprávnění rovněž zohledňuje současnou verzi doporučení CEPT „ ERC Recommendation 70-03 Relating to the Use of Short Range Devices (SRD)“.

Cílem změny všeobecného oprávnění č. VO‑R/10/08.2005-24 je zpřesnit rozsah čl. 3, 8 a 14 tak, aby byly plně v souladu s výše uvedeným rozhodnutím a doporučením Komise Evropských společenství a CEPT.

S ohledem na tyto skutečnosti Úřad navrhuje provedení změny čl. 3, 8 a 14 VO‑R/10/08.2005-24 podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 3 578/2006-613
odbor správy kmitočtového spektra

V průběhu veřejné konzultace nebyly zaslány žádné připomínky.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/10/05.2006-22, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO‑R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu  zde .

Top