VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/23/XX.2019-Y pro kmitočtové pásmo 59–105 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/23/XX.2019-Y pro kmitočtové pásmo 59–105 GHz.

ČTÚ v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 59–105 GHz.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 25. října 2019.

čj. ČTÚ-33 309/2019-619
oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií

Editoriální chyby v návrhu byly odstraněny a za komplikace se omlouváme.

Soubory ke stažení

Připomínky

Chyba v návrhu

27.09.2019 - 15:06 Michal Peterka

Celé odůvodnění obsahuje poznámky typu: Chyba! Záložka není definována.
Bohužel právě tyto odkazy v odůvodnění mohou sloužit k pochopení postupu úřadu při stanovení podmínek radiokomunikační služby.

Přidat připomínku

Je-li formulář s připomínkou podáván v elektronické podobě zasláním na adresu podatelna@ctu.cz, musí být v souladu s ust. čl. 6 odst. 4 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě podepsán uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby. Dále je možné připomínku podat prostřednictvím datové schránky (a9qaats) nebo v listinné podobě v sídle ČTÚ.

Přidat stanovisko/názor

V souladu s ust. čl. 9 odst. 4 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě se stanoviska a názory k návrhu nevypořádávají. ČTÚ k nim však přihlédne v konečném znění opatřeni.

Top